You are here
Home > SW 교육 > SW 기초교육

비전공자 SW 교육과정 운영

 

 

 

SW 기초교육 운영

 

 

 

 

 

이공, 인문/사회, 경영, 예술 분야별 특성을 고려한 SW 교과 모형 개발

Top